De eerste twee uren van de schooldag wordt het hoofdonderwijs in periodevorm gegeven (elke dag hetzelfde vak), zodat de kinderen en de leerkracht zich gedurende drie á vier weken met één vak kunnen verbinden. Daarna zijn er vaklessen die elke week op hetzelfde uur terug komen. Doordat we ook met combinatieklassen werken, vinden op enkele onderdelen aanpassingen plaats.

IMG 2755

Klas 4

Voelde een kind zich voorheen nog als vanzelfsprekend opgenomen in de omgeving, nu is er een breuk ontstaan tussen ik en de wereld. De leerling in klas 4 bekijkt de wereld met een kritische blik. Strijd en durf spreken erg aan en dus is er geen mooiere vertelstof dan de Edda en andere verhalen uit de Noorse- en Germaanse mythologie.

In de taallessen komen aan de orde: de grammatica, ontleden in zinsdelen en woordsoorten, de werkwoordsvervoegingen in verleden, heden en toekomende tijd. Ook wordt begonnen met het houden van spreekbeurten. Met rekenen worden de breuken, staartdelingen, maten en gewichten behandeld. Nieuw is het vak aardrijkskunde, met als uitgangspunt de geschiedenis van de woonplek van de kinderen zelf. Ook nieuw is dierkunde waarin verschillende typen dieren aan bod komen. 

Periodestof:
Toneel, taal, rekenen, aardrijkskunde, dierkunde.

Vaklessen: 
Muziek, schilderen, vormtekenen, tekenen, handvaardig- heid, gymnastiek, euritmie, verkeer, handwerken en Engels.

Klas 5

De leerling in klas 5 krijgt meer vat op de wereld.
In de taalles wordt naast het verder oefenen en ontwikkelen van de zins- ontleding, de directe en indirecte rede en de lijdende en bedrijvende vorm geïntroduceerd. Nieuw in het rekenen zijn de tiendelige breuken.
De aardrijkskunde wordt wereldomvattend, omdat de weg van een grondstof of product ons overal brengt en de grote samenhangen zichtbaar maakt (economische aardrijkskunde).
Voor het eerst is er geschiedenis, die ons duizenden jaren terugvoert naar de cultuurperioden van India, Egypte, Babylonië en Griekenland. De vertelstof komt uit deze cultuurperiode.
In de biologie wordt de overgang gemaakt van dier- naar plantkunde, waarbij de plant met haar wetmatigheden en verschijningsvormen wordt besproken.

Periodestof:

Toneel, taal, rekenen, economische aardrijkskunde, plantkunde, geschiedenis.

Vaklessen:

Muziek, schilderen, vormtekenen, tekenen, gymnastiek, euritmie, handvaardigheid, verkeer, handwerken en Engels.

Klas 6

Strenge maar rechtvaardige wetten wensen de kinderen in klas 6. Kinderen op die leeftijd vertonen, in het klein natuurlijk, een aantal overeenkomsten met de robuuste en werklustige Romeinen. De Romeinse heldensagen en ridderverhalen vormen dan ook de vertelstof.

De geschiedenislessen sluiten hierbij aan en gaan over het Romeinse rijk en de vroege middeleeuwen.
In de taallessen doen spreekwoorden en gezegden hun intrede.
Met rekenen komen de procenten aande orde.
Aardrijkskunde omvat nu de hele aarde: klimatologie en geologie.
Nieuw is dit jaar het vak natuurkunde, waarin natuurkundige verschijnselen als licht, magnetisme, warmte en geluid worden behandeld. Daarnaast maakt meetkunde (geometrie) zijn intrede.

Periodestof: 
Toneel, taal, rekenen, geschiedenis, mineralogie, natuurkunde en meetkunde.

Vaklessen:
Muziek, schilderen, tekenen, gymnastiek, euritmie, vormtekenen, handwerken, handvaardigheid en Engels.

IMG 2756